1 كاتالوگ نرم افزار دانلود
2 گواهينامه شوراي عالي انفورماتيك دانلود
3 جدول جايگزيني با ساير شركت ها (مراكزي كه شركت موفق به تعويض نرم افزار آنها شده است) دانلود
4 نمونه نامه هاي حسن انجام كار دريافت شده از مشتريان دانلود
5 آخرين ليست مشتريان شركت دانلود
6 كاتالوگ اتوماسيون اداري (اورانوس) دانلود
7 نمونه فرم هاي تحويل نهائي پروژه و يا تائيد نهائي آموزش دانلود
8 ليست مراكزي كه نرم افزار جايگزين شده است دانلود
9 گواهینامه سپاس دانلود
10 گواهینامه ارزشیابی عملکردی دانلود