1 كاتالوگ نرم افزار - انگليسي دانلود
2 كاتالوگ نرم افزار دانلود
3 گواهينامه شوراي عالي انفورماتيك دانلود
4 جدول جايگزيني با ساير شركت ها (مراكزي كه شركت موفق به تعويض نرم افزار آنها شده است) دانلود
5 نمونه نامه هاي حسن انجام كار دريافت شده از مشتريان دانلود
6 آخرين ليست مشتريان شركت دانلود
7 كاتالوگ اتوماسيون اداري (اورانوس) دانلود
8 نمونه فرم هاي تحويل نهائي پروژه و يا تائيد نهائي آموزش دانلود
9 ليست مراكزي كه نرم افزار جايگزين شده است دانلود
10 گواهینامه سپاس دانلود
11 گواهینامه ارزشیابی عملکردی دانلود